سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهود گل محمدی – دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
سیدحمید رضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی ناجا
طاهره فرهودیان – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
فریدون رمضانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

اولویت بخشی به توسعه روستایی به عنوان یکی ازاصول اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از ابتداتاکنون شناخته شده است با توجه به براوردهایی که صورت گرفته است به دلیل شرایط خاصاقلیمی کشور ایران و بویژه کم ابی و خشکسالیهای متعدد درسالیان اخیر اساس دستیابی به این توسعه نمی تواند منحصرا برروی توسعه بخش کشاورزی درروستاهای ایران بنانهاده شود تجارب کشورهای موفق جهان درامر توسعه روستایی همانند کشورهای چین وهندوستان نشان دهنده اهمیت زیادی است که صنعتی کردن روستا درایجاد فرصت های شغلی و درآمد زایی و درنهایت جلوگیری ازمهاجتر روستائیان به شهرها و پیامدهای منفی آن درسطح کل کشور دارد دراین راستا دراین مقاله محقق به بررسی و شناخت مهمترین وظایف مهم درتوسعهروستایی می پردازد که گردشگری و انتقال تکنولوژی های مناسب درجوامع کشاورزی و روستایی می باشد و دراین راستا اسناد داخلی و بین المللی زیادی موجود می باشد که نشان دهنده نقش بسیارقوی و مثبت موارد فوق دردستیابی به توسعه پایدار روستایی و کشاورزی و نقش عمده ای است که آنها دراین زمینه ایفا می کنند