مقاله نگاهی جامعه شناختی به مستندهای اجتماعی کودکان و نوجوانان از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی تاریخی از صفحه ۱۳۹ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: نگاهی جامعه شناختی به مستندهای اجتماعی کودکان و نوجوانان از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سینمای مستند اجتماعی
مقاله آسیب های اجتماعی
مقاله رویکرد بازتاب
مقاله کودکان و نوجوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی پاکدهی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، مستندهای اجتماعی درباره آسیب های کودکان و نوجوانان- که پس از انقلاب اسلامی ایران ساخته شده اند- با رویکردی جامعه شناختی تحلیل شده است. هدف مقاله این است که مستندهای اجتماعی و مسائل مطرح شده در آن ها تا چه حد آسیب های اجتماعی جامعه را بیان می کند و اینکه مسائل مطرح شده در فیلم ها با مسائل و مشکلات موجود در جامعه یکسان است. برای بررسی رابطه تغییرات اجتماعی و سینما، نیاز به چارچوبی مفهومی است که بیش از هرچیز درحوزه جامعه شناسی سینما بگنجد؛ یعنی مدعی وجود نوعی رابطه بین ویژگی های فیلم های تولید شده با ویژگی های جامعه باشد. چارچوب نظری مقاله، نظریه «بازتاب» در جامعه شناسی هنر است. روش تحلیل فیلم ها از نظر ارتباط آن ها با جامعه معاصرشان، روش نقد برون نگر است. نتایج تحقیق گویای این است که بین شرایط موجود در جامعه و پرداختن به موضوع های مختلف در مستندهای اجتماعی پس از انقلاب ارتباط متقابل وجود داشته است. بر اساس نظریه بازتاب که فیلم ها را انعکاس شرایط اجتماعی جامعه زمان خود می داند، با مطالعه مستندهای اجتماعی پس از انقلاب می توان به بزرگ ترین آسیب های اجتماعی هر دوره زمانی پی برد و سینمای مستند را نشان دهنده تصویری از واقعیت های جامعه دانست.