مقاله نگاهی جامعه شناختی به عوامل اجتماعی موثر بر اخلاق شهروندی جوانان کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: نگاهی جامعه شناختی به عوامل اجتماعی موثر بر اخلاق شهروندی جوانان کاشان
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق شهروندی
مقاله جوانان
مقاله عرصه عمومی
مقاله خانواده
مقاله مفاهیم جدید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: اسمی جوشقانی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق با استفاده از نظریه های مارکس، پارسونز، دارندورف، ترنر، هابرماس، گیدنز، کملیکا، فالکس، یانگ به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اخلاق شهروندی جوانان شهرستان کاشان پرداخته شده است و اخلاق شهروندی با ۱۰ مولفه مورد سنجش قرار گرفته است.جامعه آماری این تحقیق جوانان ۳۵ ۱۸ ساله کاشان است که به صورت خوشه ای چند مرحله ای ۳۹۸ نفر انتخاب شده اند.روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین عرصه عمومی ۰٫۴۸۱،خانواده ۰٫۳۰۵، آشنایی با مفاهیم جدید ۰٫۲۷۰، پایگاه اجتماعی ۰٫۱۹۰، سن ۳٫۳۸، جنس ۳٫۳۴ و اخلاق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد.نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده کلی متغیرهای باقی مانده در معادله رگرسیون با همدیگر %۳۱٫۹ از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند و نمودار تحلیل مسیر بر همین اساس ترسیم شده است.در پایان آماره تحلیل عاملی بر روی ۱۴ گویه انجام شد و بعد از چرخش و حذف گویه هایی که بارهای عاملی کم داشتند در نهایت این عوامل به ۴ عامل (رعایت قانون، انجام وظایف از روی اراده، آشنایی با مفاهیم جدید، احساس تعهد و روابط خانوادگی) تقلیل یافتند.