مقاله نگاهی تحلیلی به ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمال کاری تحصیلی: مطالعه تطبیقی دوره های آموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: نگاهی تحلیلی به ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمال کاری تحصیلی: مطالعه تطبیقی دوره های آموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار کلاس
مقاله اهمال کاری تحصیلی
مقاله حمایت از خودمختار
مقاله تکالیف انگیزی
مقاله ارزشیابی تبحری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار احمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسین
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی فریده السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش، با هدف مقایسه ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمال کاری تحصیلی در میان دانشجویان دوره های آموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران انجام شد. برای این منظور ۵۸۰ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد (۴۸۸ نفر دانشچوی دوره سنتی و ۱۳۲ نفر دانشجوی دوره مجازی) با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب و به پرسشنامه ای خودگزارشی شامل خرده مقیاس های ادراک از ساختار کلا(Blackburn, 1998) س، و اهمال کاری تحصیلی (Solomon&Rothblum, 1984)، پاسخ دادند. جهت اطمینان از پایایی خرده مقیاس ها از ضریب آلفای کرونباخ و تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج به طور کلی نشان داد که بین دانشجویان دوره های مجازی و سنتی در بعد ادراک از خودمختاری در یادگیری و ادراک از تکالیف انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد. در حالی که در زمینه ادراک دانشجویان از ارزشیابی تبحری بین دو گروه تفاوتی وجود نداشت. در زمینه اهمال کاری تحصیلی نیز نتایج حاکی از تفاوت بین دانشجویان دوره های مجازی و سنتی می باشد.