سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهنام اویسی – دکترا، سازمان زمین شناسى کشور

چکیده:

تاقدیس مدار در حاشیه خلیج فارس یکی از چی نهای فعال با طول موجى آوتاه (l_Max~6 km) است. با توجه به طول موج ساختار تاقدیسى مدار و نقش مهم سازند گچساران در آنترل تغییر شکل ه ا، انتظار مى رود آه رشد تاقدیس مدار در پیوند با سازوآار آم ژرفاى تغییر شکل ها باشد . تغییر شکل هاى جوان و گسترش پادگانه هاى دریایى در پیرامون این ساختار باعث گردیده ت ا امکان بررسى نرخ و سازوآار جذب آوتاه شدگى بر روى واحد دیتاچمنت بالا یى (واحد گچساران ) در حاشیه خلیج فارس مهیا گردد . این پادگانه ها ویژگى نشانگرهاى آینماتیک را دارا هستند . ابتدا نشانگره ا بر پایه ویژگى طیفى spectral signature) بررسى و تقسیم بند ى شدند . سپس تغییر در بلنداى این نشانگرها vertical deformation به کمک DGPS و در پاره اى بخش ها به آمک نقاط رفرنس GPS برداشت گردیدند. براى برآورد مقدار آوتاه شدگ ى از روش پایدارى مساحت تغییر شکل ها در دو بعد area conservation استفاده گردید . بر این اساس مقدار m 50±۵ آوتاه شدگى براى جوانترین نشانگر آینماتیک T1 برآورد گردید. سن این نشانگر با روش اورانیم -توریو م ۱۱۱±۴ kyr (U/Th) میباشد . بنابراین نرخ ثابت فرآیش ساختار mm/yr 0.2 ~ است. مقدار آوتاه شدگى تام total نیز به کمک روش پایدارى مساحت تغییر شکل ها در دو بعد برآورد گردید total_hd~460 m) همچنین به کمک روش برگردان inversion شیب گسل (یا شیب منطقه برش ) در ژرفا مدل گردی د. براى این برآورد از مقدار عددى آوتاه شدگى تام و نمودار توپوگرافى واحد T1 استفاده گردی د. این مدل شیب گسل را ۲۳±۵ برآورد مى نماید. همچنین مدل براى همبرى بخش پایینى واحد گچساران برش منفى توپوگرافى مدل همخانى بهترى را نشان دهد . مقدار برش منفى و زاویه آن به تر تیب ۰٫۲ ± ۰٫۴ و ۱۵ ساختار جوان مدار پیش بینى مى گردد . مقایسه الگوى و مقدار تغییر شکل عمودى در نشانگرهاى آینماتیک با نمودار تغییرات ایزوتوپ اکسیژن SPECMAP نشان م ى دهد آه فرایش ساختار نامتقارن مدار در ارتباط با اثر رویدادهاى میانى تا بالایى برونس MIS 11-9e-5e است.