سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود فرخیان – دانشجوی ارشد نرم افزار دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف تهران
علی موقررحیم آبادی – دکتری نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

ربکا یک زبان مدلسازی بر پایۀ اکتور برای مدل سازی سیستم های همروند واکنشی است . ارائۀ م عنای ربکا ب ا ساختار کریپکه و یا سیستم گذار برچسب دار به صورت ترکیبی امکان پذیر نمیباشد . اما در بیان معنای ربکا با استفاده از اتوماتای محدودیت، میتوان معنای هر مولفه را به طور مستقل تعریف کرده و به صورت ترکیبی از آنها استفاده کنیم. با داشتن اتوماتای محدودیت بررسی رفتار مدل ربکا و درستی یابی مدل امکان پذیر میباش د . ما در این مقاله ابزاری را برای استخراج معنای ترکی بی مدلهای ربکا به صورت اتوماتای محدودیت ارائه نموده ایم. برای انجام این کار هر شیء واکنشی و صف آن با یک اتوماتای محدودیت مدل م ی شود و همروندی و ارتباط میان اشیا واکنشی را که با مدارهای ریو مدل شده اند، در قالب دو اتوماتای پخش کنندۀ پیام و هماهنگ کننده بیان می کنیم . با ترکیب و ضرب اتوماتاهای به دست آمده میتوان مدل کلی سیستم را به دست آورد . در روشی دیگر نیز حالات اجرای مختلف اتوماتای ربک ها را شبی ه سازی کرده تا به تمام حالات مدل دست ژیدا کنیم