سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سید احمد میرداودی – اداره کل راه آهن ناحیه لرستان

چکیده:

در بحث ایمنی و جلوگیی از خطر هم یک سرس ورودی هایی لازم است که خروجی آن سبب ایمنی گردد. این عمل مستلزم آن است دو ورودی به نام اقدام پیشگیرانه و پی گیرانه در دستور کار قرار گرفته شوند.، دوکتری که هرگز اعمال نشدند. برای کنترل سانحه مقررات ریلی تنها کافی نیست زیرا بکارگیری قوانین و مقررات ریلی هرچمد که راهکار مناسب در کنترل ایمتنی است اما اتکا به آن یک نوع : اجرای نواخت ترمز اصولی در حین سیر ، یکنواتی در امر حرکت قطار را موجب این نوع سانحه که بارها در سیستم به وجود آمده ، را می توان به عنوان یک سانحه سنتی از آن نام برده شود. بطور کلی تر استفاده از کیلومتر شمارهایی که در کنار خط نصب شده اند بهترین گرینه جهت پی بردن به این مسئله است. در هنگمی که سرعت قطار در اثر اجرای ترمز نامطلوب پایین بیاید باید اقدام اصولی زبر ار انجام داد. شوک یک فرآیند فیزیکی است که در اثر تغییر آهنگ در حرکت وسائط به وجود می آید و به سه صورت انجام می پذیرد. شوکی که در اثر اجرای ترمز به قطار وارد می شود سبب خواهد شد که به دیزل آسیب وارد شود و لکوموتیو ران را به جلو پرت نماید.