مقاله نیمرخ سواد اطلاعاتی دانشجویان دکتری و اعضای هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نظام ها و خدمات اطلاعاتی از صفحه ۹۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: نیمرخ سواد اطلاعاتی دانشجویان دکتری و اعضای هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد اطلاعاتی
مقاله دانشجویان دکتری
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری مقدم علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان دکتری و اعضای هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم است.
روش: پیمایشی تحلیلی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه مورد پژوهش ۷۷ نفر شامل کلیه دانشجویان دکتری و اعضای هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم می باشند. از مجموع ۷۷ پرسشنامه ارسال شده تعداد ۶۷ پرسشنامه تکمیل شده عودت داده شد، برای تعیین پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی ۰٫۸۳ به دست آمد که نشان دهنده پایایی پرسشنامه بود.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد ۶۰٫۹ درصد از جامعه آماری به مقدار زیاد در تشخیص نیازهای و تعیین ماهیت و گستره آن تبحر دارند. همچنین ۴۸٫۸ درصد از پژوهشگران به مقدار زیاد با شیوه های دسترسی و دست یابی به اطلاعات مورد نیاز آشنایی کامل دارند. بر اساس یافته های آماری میزان آشنایی با روش های ارزیابی اطلاعات در ۵۷٫۸۵ درصد در حد بسیار مطلوب می باشد. همچنین ۵۸٫۳ درصد جامعه آماری به مقدار زیاد در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی از کتابخانه استفاده می کنند.