مقاله نیمرخ روانشناختی خانواده های کودکان محبوب و غیر محبوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: نیمرخ روانشناختی خانواده های کودکان محبوب و غیر محبوب
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی وجیهه
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی شگفتی نادره
جناب آقای / سرکار خانم: خیر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف ازپژوهش حاضر، تبیین تفاوت فرآیند و محتوای خانواده کودکان محبوب و غیر محبوب ۴ تا ۶ ساله شهر شیراز بود. گروه نمونه را ۱۸۷ نفر از کودکان ۴ تا ۶ ساله مشغول به تحصیل شهر شیراز در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ تشکیل می دادند. ملاک محبوب یا غیر محبوب بودن کودکان، بر اساس اتفاق نظر معلم، مربی و مدیر مهدکودک در مورد هر یک از آنان بود. برای سنجش بافت و محتوای خانواده، از مقیاس بافت و محتوای خانواده سامانی استفاده شد. پایایی و روایی ابزار توسط سازنده ی آن احراز گردیده بود. پس از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری آزمون تی، مشخص شد که کودکان محبوب و غیر محبوب، در تمام ابعاد فرآیند و محتوای خانواده با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند و کودکان محبوب، در مقایسه با کودکان غیر محبوب دارای بافت و محتوای خانواده سالم تری هستند.