مقاله نیازهای درمانی ارتودنسی دانش آموزان پسر ۱۸-۱۴ ساله شهر اصفهان در سال ۸۹-۸۸ با استفاده از شاخص IOTN که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: نیازهای درمانی ارتودنسی دانش آموزان پسر ۱۸-۱۴ ساله شهر اصفهان در سال ۸۹-۸۸ با استفاده از شاخص IOTN
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله شاخص نیاز به درمان ارتودنسی (IOTN)
مقاله جزء سلامت دندانی (DHC)
مقاله جزء زیبایی (AC)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیض بخش مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خادم پروین
جناب آقای / سرکار خانم: سرندی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: اصلانی فرزین
جناب آقای / سرکار خانم: دادگر سپیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از این مطالعه ارزیابی نیاز به درمان ارتودنسی دانش آموزان پسر ۱۸-۱۴ ساله مدارس دولتی شهر اصفهان بود که در سال ۸۹-۱۳۸۸ بر اساس شاخص IOTN (Index of orthodontic treatment need) انجام شد.
مواد و روش ها: جمعیت مورد مطالعه، شامل ۴۰۸ دانش آموز پسر ۱۸-۱۴ ساله شهر اصفهان بودند که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نمونه ها با شاخص IOTN که شامل دو جزء سلامت دندانی (DHC یا Dental health component) و جزء زیبایی (AC یا Aesthetic component) است، به طور کلینیکی معاینه شدند. داده ها با استفاده از آنالیز Chi-square تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: از میان نمونه های مورد بررسی ۴٫۴ درصد نیاز بسیار شدید (DHC5)، ۱۶٫۲ نیاز شدید (DHC4)، ۲۲٫۵ درصد نیاز متوسط (DHC3)، ۵۶٫۹ درصد بی نیاز یا نیاز جزئی (DHC1, 2) به درمان داشتند. در درجه ۵ بیشترین مال اکلوژن مربوط به (دندان های رویش نیافته)، در درجه ۴ مربوط به (هایپودنشیا)، در درجه ۳ مربوط به (۶£ اورجت>3.5) و در درجه ۲ مربوط به d (2 £ جابجایی نقاط تماس دندان ها>1) بود. همچنین بر اساس AC، ۷۶٫۵ درصد در گروه بی نیاز از درمان و ۱۵٫۲ درصد در گروه بینابینی و ۸٫۴ درصد در گروه نیاز قطعی به درمان قرار گرفتند.
نتیجه گیری: ۲۰٫۶ درصد از دانش آموزان پسر ۱۸-۱۴ ساله شهر اصفهان نیازمند درمان ارتودنسی بودند (IOTN 4,5).