مقاله نیازسنجی و مقایسه برنامه های توسعه، رشد و بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۹۲ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: نیازسنجی و مقایسه برنامه های توسعه، رشد و بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اراک
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیازسنجی
مقاله مقایسه
مقاله برنامه رشد و بالندگی
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله دانشگاه علوم پزشکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنبری زهره
جناب آقای / سرکار خانم: زرین فر نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه برنامه های رشد و بالندگی اعضای هیات علمی، از جمله استراتژی های نوین به منظور حفظ و ارتقای سطح دانش و عملکرد اساتید به شمار می رود، پژوهش حاضر نیز با هدف مقایسه نیازهای آموزشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۱ انجام پذیرفت. در این پژوهش توصیفی – تحلیلی، نیاز آموزشی ۱۵۸ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک در شش حیطه مورد تایید وزارت متبوع شامل: حیطه های مهارت های تدریس، پژوهشی، توسعه فردی، اجرایی مدیریتی، ارائه خدمات درمانی و فعالیت های خارج دانشگاه توسط یک چک لیست ۶۱ گویه ای که با طیف لیکرت طبقه بندی شده بود به روش خودارزیابی توسط اساتید نیازسنجی و مورد مقایسه قرارگرفت. روایی و پایایی چک لیست مورد تایید قرار گرفت و داده ها نیز از طریق نر م افزار EPI6 و آزمون ANOVA تحلیل شد. در این مطالعه به ترتیب اولویت توسعه فردی، اولویت پژوهشی، اولویت آموزشی، اولویت اجرایی مدیریتی، اولویت ارائه خدمات درمانی و اولویت فعالیت های خارج دانشگاه به عنوان مهمترین نیاز آموزشی اساتید این دانشگاه ارزیابی شد. بین حیطه های مورد ارزیابی با جنسیت اساتید و دانشکده محل خدمت اختلاف معناداری مشاهده نشد (P>0.05). اما بین حیطه ها با نوع استخدام اساتید، مرتبه علمی و سابقه خدمت اختلاف معناداری مشاهده گردید (P<0.05). این پژوهش بر لزوم انجام نیازسنجی و نیز انطباق برنامه ها با نیاز واقعی اساتید تاکید نموده و آن را به عنوان محور اصلی ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی و نیز ارتقای کیفیت خدمات سلامت ذکر می نماید.