مقاله نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت ایران خودرو و مجموعه های وابسته به آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۸ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت ایران خودرو و مجموعه های وابسته به آن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیاز آموزشی
مقاله نیازسنجی
مقاله نیازهای توسعه ای
مقاله نیازهای مکمل
مقاله نیازهای حل مساله
مقاله مدیر میانی
مقاله اولویت بندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یمنی دوزی سرخابی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده بارانی کرد سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: خراسانی اباصلت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی مدیران میانی شرکت ایران خودرو و مجموعه های وابسته به آن در سه حیطه توسعه ای، مکمل و حل مساله تدوین شده است. این پژوهش، از نوع کاربردی و توصیفی محسوب می گردد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدیران میانی بخش ستادی شرکت ایران خودرو و مجموعه های وابسته به آن می باشد. تعداد کل جامعه ۵۱۴ نفر می باشد که از این تعداد، ۲۲۰ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر استفاده از شاخص های آمار توصیفی، از روش های آمار استنباطی آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون توکی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که پاسخ دهندگان در بیشتر موارد، توانایی خود را در زمینه نیازهای سه گانه در حد مطلوب ارزیابی نموده اند و تنها در زمینه افزایش امنیت محصولات (حیطه نیازهای مکمل) و در زمینه آشنایی با سیستم های اطلاعات مدیریت، برخورداری از مهارت های مدیریت زمان و توانایی حفظ و توسعه مدیریت بودجه (حیطه نیازهای حل مساله)، نیاز خود را در حد بالا ارزیابی نموده اند. برای تعیین اولویت نیازهای فوق از روش فریدمن استفاده گردید. در پاسخ به سوال مشخص گردید که فقط در نیازهای مکمل دیدگاه مدیران به توجه به سابقه خدمت آنها متفاوت بوده است و بالاخره نتایج نشان داد که مدیران مذکور از حد بالایی از استانداردهای آموزشی برخوردار بودند.