مقاله نیازسنجی آموزشی مدیران عالی در بخش دولتی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فرآیند مدیریت توسعه از صفحه ۲۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: نیازسنجی آموزشی مدیران عالی در بخش دولتی ایران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیازسنجی آموزشی
مقاله مدیریت عالی
مقاله سطح نیازسنجی
مقاله حیطه های یادگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنورد فرج اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بی شک، در فعالیت های آموزشی به یادگیری مهارت ها، دانش و گرایش های مورد نیاز برای انجام یا بهبود وظایف و شغل توجه می شود. بنابراین، مدیران عالی که در سازمان دولت فعالیت می کنند نیز به آموزش نیاز دارند، اما مبانی آموزش آنها، متفاوت از سایر رده های مدیریتی است که در سطح سازمان فعالیت می کنند. مقاله حاضر، حاصل پژوهشی درباره تعیین نیازهای آموزشی مدیران عالی بخش دولتی ایران است که می توان یافته های آن را در طراحی الگوی آموزشی مطلوب مدیران مذکور مورد استفاده قرار داد.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر، می توان فعالیت های عمده مدیران عالی را در بخش دولتی ایران به شرح زیر طبقه بندی کرد: ۱) تحلیل محیطی و جهت گیری راهبردی؛ ۲) آینده نگری و تعمیق حاکمیت اسلامی؛ ۳) معماری سازمانی و تامین مشارکت ذینفعان؛ ۴) برنامه ریزی، سازماندهی، و نظارت؛ و ۵) هدایت و رهبری مجموعه تحت نظر. برای انجام فعالیت های مذکور، نیازهای آموزشی مدیران عالی در سه سطح حاکمیتی، بخشی، و شغلی شناسایی و گروه بندی شدند.