مقاله نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیازسنجی آموزشی
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله برنامه ریزی آموزشی
مقاله توانمندسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی کارزان علی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کیخاونی ستار
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: عیوضی علی اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نیازسنجی آموزشی اولین گام در برنامه ریزی برنامه های توسعه اعضای هیات علمی است که به نوبه خود موجب ارتقای کیفیت آموزش و پرورش می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین و اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام گرفت.
روش بررسی: در پژوهشی توصیفی، جامعه آماری به دو گروه دسته بندی شد. بر اساس مدل نیازسنجی سه بعدی کافمن، ابتدا با استفاده از مصاحبه، اطلاعات کلی در خصوص نیازهای آموزشی اعضای هیات علمی از شرکت کنندگان گروه اول گرد آوری شد و سپس با روش کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین، گویه ها یا کدهای مربوطه، استخراج گردید که نهایتا در شش حیطه کلی دسته بندی و تدوین شدند. در مرحله پایانی، میزان نیاز آموزشی و اولویت هر کدام از موضوعات حیطه ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (روا و پایاr=0.85) از دیدگاه خود اعضای هیات علمی تعیین شد. تجزیه وتحلیل داده ها با روش های آمار توصیفی همچون فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آزمون T استیودنت استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد در حیطه آموزش و یادگیری، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به شیوه های نوین تدریس و کمترین نیاز آموزشی مربوط به برگزاری ژورنال کلاب؛ در حیطه ارزشیابی آموزشی، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به شیوه های ارزشیابی دانشجو و کمترین نیاز آموزشی مربوط به ارزشیابی به شیوه آزمون عینی ساختار مند (OSCE)؛ در حیطه پژوهش، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به مقاله نویسی به زبان انگلیسی و کمترین نیاز آموزشی مربوط به اخلاق در پژوهش؛ در حیطه فناوری اطلاعات، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به آشنایی با مهارت های فناوری اطلاعات و کمترین نیاز آموزشی مربوط به استفاده از کامپیوتر در آموزش؛ در حیطه عمومی، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به شیوه ارتباط با دانشجو و کمترین نیاز آموزشی مربوط به اخلاق حرفه ای و در حیطه زبان انگلیسی، بالاترین نیاز آموزشی مربوط به نگارش متون علمی به زبان انگلیسی و کمترین نیاز آموزشی مربوط به ترجمه متون تخصصی بود.
نتیجه گیری: از دیدگاه مطالعه شوندگان،کلیه موضوعات مورد بررسی در این تحقیق به عنوان نیاز آموزشی قلمداد شدند و در اولویت بندی حیطه های شش گانه باتوجه به میانگین امتیازات، اولویت اول مربوط به حیطه زبان انگلیسی و اولویت آخر مربوط به حیطه ارزشیابی آموزشی بوده است.