سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
هادی درگاهی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده:

در این مقاله به عوامل مؤثر بر موفقیت تجاری سازی در گیرنده تکنولوژی پرداخته شده است. تکنولوژی اصلی ترین عامل تولید ثروت است و ثروت چیزی بیشتر از پول است که می تواند عواملی همچون ارتقای دانش، سرمایه فکری، استفاده مؤثر از منابع، حفظ منابع طبیعی و سایر عوامل مؤثر در ارتقای استاندارد و کیفیت زندگی را شامل شود. تکنولوژی هنگامی به تولید ثروت منجر می شود که یا تجاری شود و یا در مسیر تحقیق استراتژیک یا عملیاتی یک سازمان به کار گرفته شود و در نتیجه با تکنولوژی به عنوان بذر اولیه تولید ثروت برخورد می شود که با پرورشی صحیح و محیطی مناسب، این بذر اولیه به درختی تنومند تبدیل می شود. در مقاله حاضر با هدف ارائه نوع شناسی عوامل مؤثر بر موفقیت تجاری سازی در گیرنده تکنولوژی به ارائه تعاریف تکنولوژی، تجاری سازی تکنولوژی و اهمیت آن، آنتقال تکنولوژی به خصوص گیرنده تکنولوژی پرداخته شد و در پایان به هشت عامل تحقیقات بازار، ساختار و نحوه مدیریت فرهنگ سازمانی، توجه به مدیریت تغییر، انتخاب پروژه، مدیریت منابع انسانی، سرمایه گذاری مناسب و تعارض در سازمان به عنوان عوامل مؤثر بر موفقیت تجاری سازی در گیرنده تکنولوژی اشاره شده است.