سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

عصمت السادات طاهری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
امیر کوه کن موخر – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
شیما افضلی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

درمقاله حاضر با عنایت به این امر کهکارافرینی میتواند یک امرقابل اموزش باشد ضمن بیان اهمیت کارافرینی و مرور تعاریفی چند از سوی صاحبنظران به تشریح آموزشهای مورد نیاز کارافرینی پرداخته شدها ست با توجه به اینکه کارافرینی هنری موروثی نیست و نظر به اینکه امروزه اشتغال و کارافرینی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگردارند بنابراین توجه به آموزش آن بصورت برنامه ریزی شده و مدون از ملزومات هرجامعه می تواند باشد دراکثر مقالات مربوط بهکارافرینی و آموزش آن بیشتر تاکید روی اهمیت آموزش آنها می باشد و چندان به بررسی دوره های آموزشی پرداخته نشده است اما دراین مقاله سعی شده است که بیشتر روی فرایند آموزش کارافرینی تاکید شود ازجمله نکات مهم و قابل ذکر درانی مقاله این است که آموزش کارافرینی براساس یک رویکرد دانش محور ارایه شد.