سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاجر یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی صنایع غذایی-دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه توجه به آنتی اکسیدانهای طبیعی موجود درمیوه هاوسبزیجات افزایش یافته است وتلاش میشودآنهارا در ترکیب نوشیدنی های غنی ازپلی فنل به بازارعرضه کنند.عصاره انارازلحاظ تغذیه ای یک نوشیدنی بسیارمفید و سرشارازترکیبات پلی فنل به شمارمیرود؛اماازطریق استفاده ازعصاره های دیگرمیوه ها،می توان میزان ترکیبات مفیددرآن راافزایش داد.یکی از این میوه هالیمومی باشد که عصاره آن به عنوان منبع غنی ازآنتی اکسیدان،جایگزین مناسبی برای آنتی اکسیدانهای سنتزی به شمارمی رود.همچنین عصاره لیموازبروزواکنشهای قهوه ای شدن وتخریب رنگ درعصاره انار جلوگیری میکند.در این مقاله،تولیدیک نوشیدنی حاوی عصاره انارهمراه باغلظتهای مختلف عصاره لیموبررسی میشود( ۲۵% ۵۰ %و ۷۵ % برای هر دوعصاره).نتایج بررسی نشان می دهدکه ترکیب حاوی ۷۵ % عصاره انارPJ)و ۲۵ %عصاره لیموLJ) می تواندبه عنوان یک نوشیدنی سلامتی بخش حاوی ترکیبات پلی فنل مانندآنتوسیانین ونیزویتامینC همراه بارنگ مناسب، موردتوجه قرارگیرد.