فهرست منابع

پس از نوشتن مقاله، شما باید صفحه ای را با عنوان “فهرست منابع ” تهیه کنید و در آن فهرست، منابع و مراجع مورد استفاده را بنویسید. تنها اسامی منابعی را درج نمایید که از انها در تحقیقاتتان استفاده نموده اید. برای مثال، می توان از پروژه های تحقیقاتی نام برد که در متن مقاله یا زیرنویسی، تصاویر و پی نوشت ها بدان اشاره شده است. تهیه یک صفحه با عنوان فهرست منابع، کار بسیار ساده ای به نظر میرسد. کارت هایتان را بر اساس حروف الفبا مرتب کنید و اطلاعات لازم را برروی آنها بنویسید. عنوان کارت مذکور باید بر ماهیت و مطالب فهرستان دلالت کند. اگر فهرستان تنها مقالات چاپ شده و نقل شده در مقاله را شامل می شود، در بالای صفحه عبارتWork cited را درج کنید. اگر در فهرست شما، نقل قولی افراد مختلف و همچنین مقالات چاپ شده و چاپ نشده (اعم از مصاحبه ها و سخنرانی ها) درج شده است، شما باید عنوان Source cited را در بالای صفحه درج کنید.

در یک مقاله دوره کارشناسی، عنوان فهرست منابع یا (bibliography) را در بالای صفحهٔ فهرست بندی کلیه تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق درج کنید، نه نقل قول ها و موارد دیگر را. صفحهٔ فهرست منابع خود را طبق استانداردهای سبک نگارشی MLA بنویسید، در زیر، این سبک نگارشی به تفصیل توضیح داده شده است.

چهارچوب صفحه فهرست منابع

مطالب را بر اساس حروف الفبا با درج نام و نام خانوادگی مؤلف مرتب کنید. اگر نام مؤلف ذکر نشده باشد، نخستین واژه و مهمترین واژه از عنوان کتاب با حروف الفبا نوشته می شود. فرض کنید اطلاعات و مطالب غیر عادی همانند Reddye داشته باشیم پس باید آنرا به صورت N number 2 Red Dye در صفحهٔ فهرست درج کنید و باید عدد را به صورت حروف عنوان کنید. در سمت چپ فیش یا فلش کارت حاشیه ای در نظربگیرید و برروی فیش پنج قسٹمت مختلف رامشخص کنید.

انجمن زبان جدید MLA- Modern Language ASSOciation

این اطلاعات را یک خط در میان بنویسید یا چاپ کنید. و بین هر قسمت نیز یک خط فاصله بگذارید و سپس مطالب مورد نظر را درج کنید. عنوان ” WorkS cited” را سه سانتی متر پایین تر از لبه کاغذ بنوسید و یک خط فاصله را رعایت کنید. سپس نخستین مطلب را درج نمایید.

 فهرست منابع:

کتاب انجیلی، نسخه ویرایش شده و استاندارد مؤلف بولفییج، توماسی. متیولوژی یا اسطوره شناسی بولفیچ دو نسخه، محل انتشار نیویورک، ناشر مونتر سال انتشار ۱۹۶۲. کمپلی، ژوزف. قهرمان هزارچهره. محل انتشار کلولند. ناشر مریدین سال انتشار ۱۹۵۶٫

هندرس ، جوزف الی . و ماداوکز. عنوان کتاب : افسانه های مرگ ، تولد و زندگی تعالیم و حکمت Serpent ، محلی انتشار نیویورک سال انتشار ۱۹۷۱ و ناشر کویلر. هومر، عنوان کتاب ایلیاد، ترجمه شده توسط (مترجم ) ریچموند لاتمور محل انتشار شیکاگو، ناشر u از شیکاگو pسال ۱۹۵۱.

لیریاد، چار ستون، عنوان کتاب “یک موجود زنده غیر از انسان می تواند زبان را فرا گیرد و بیاموزد” برقراری روابط دانشگاهی و نگارشی ۲۳ (۱۹۷۲) صفحات ۱۴۲-۱۵۴. لویی استرس ، کلود. “بررسی ساختاری افسانه ها و اساطیر کهن” افسانه: یک سمپوزیوم، ادوارد توماس A سبوک. بلومینگتون . اندیناUP، ۱۹۸۵. رابینسون و لیلین اسی، ” انتقاد از دیگران و انتقاد از خود فرد مؤلف و نویسنده ” دانشکده زبان انگلیسی ۳۶(۱۹۷۴)، صفحات ۴۳۶-۴۴۵.