عنوان کتاب: در این بخش عنوان کتاب مطرح می شود و پس از آن باید یک نقطه گذاشته شود.عناوین دیگر به انضمام عنوان اصلی کتاب با گذاشتن کاما و یک فضای خالی مطرح می شود که با همان علامت کاما و فضای خالی از عنوان اصلی کتاب مجزا می شود (علی رغم اینکه صفحه عنوان کتاب از هیچگونه محل پانچ برخوردار نیست و یا در کاتالوگ فیش یا کارت مذکور یک علامت نقطه ویرگول مشاهده می شود.)

باد، ریچارد، دابلیو. و برنت دی . راین . فراتر از وسایل ارتباط جمعی : رویکردهای جدید در مورد برقراری ارتباط جمعی ReV.ed در نیوبرانزدیک NJ و انتشارات تانزاکشن ۱۹۹۱

اگر عنوان کتاب یک عنوان دیگر یا مقاله ی دیگر را شامل شود، از قواعد خاص دیگری استفاده می شود و شما باید خط نشانگر را همانند مثال زیر حذف نمایید.

شلینگ ، برنارد . ان .Dryden and conServative Myth مطلب وموضوعی از Achitophel, Absalom  ، نیوهون یولی ال یوپی ،۱۹۶۱…………………

اسامی و نام ویراستار، مترجم: عنوان کردن اسامی ویراستار یا مترجم پس از عنوان کتاب با کلمات اختصاری (Ed) به عنوان ویراستار و (.TranS) به عنوان مترجم صورت می پذیرد.

دانت، شکنجه بر اساس آموزه ی رمیان کاتولیک ” مترجم . جان کیاردی، نیویورک : ان آ. ال ، ۱۹۶۱.یاتز، دابلیو. بی. اشعار و غزلیات. ویراستار، ریچارد جی. فنیزین، نیویورک، کلیلاین، ۱۹۸۳.

با تمام این اوصاف ، اگر در متن تحقیقی یا مقاله تان به اثر یا کتاب یک ویراستار یا مترجم خاصی اشاره کرده اید، (برای مثال ، نسخه ویرایش شده ی کیاردی پس از بحث و گفتگو در میان متخصصان ) می توانید از سبک زیر استفاده کنید.

کاردی، جان و مترجم “شکنجه بر اساس آموزهای رمیان کاتولیک ” دانست. نیویورک ان . آ. ال ۱۹۶۱.

نسخه ویرایش شده یک کتاب: در این بخش به نسخه های ویرایش شده و مورد استفاده در تحقیقات اشاره می شود اگر چه این نسخه ها نسخه های اولی نباشند و با اعداد عربی نمایش داده شوند. به عنوان مثال می توان از (“red “3”) نام برد.

ایمری ، مایکل ، و ادوین ایمری . روزنامه و مطبوعات و آمریکا: مصاحبه ای در خصوص بررسی جنبه های وسایل ارتباط جمعی ویرایش ششم ، اینگلوود کلیفز، ان جی . پریستون، ۱۹۸۸.

اسامی سری های مختلف یک کتاب: اگر یک کتاب در میان مجموعه ای از کتاب های انتشار یافته ، تک و منحصر به فرد باشد، بدون علامت سوال یا علامت تعجب و بدون گذاردن خط نشانه با یک کاما عنوان کتاب را نشان بدهید و سپس شماره سری کتاب را با اعداد عربی بنویسید. (برای مثال نسخه “۳”.، شماره “۳” و یا “۳” به تنهایی را می توانید بنویسید) و سپس یک نقطه بگذارید.

برون، جی. آر و برنارد هریس : تئاتر در دوران بازگشت چالز دوم به سلطنت و حکومت ” ” Statford — Upon-AVOn نسخه ۶، لندن ، آرنولد ، ۱۹۶۵. فلور، دیوید.”PierS the PlOWIman”. یواز واشنگتن پابل . در زبان و ادبیات زبان جلد ۱۶. استیل: پواز واشنگتن p، ۱۹۶۱.