نوشتن طرح رسمی

تعیین جهت کلی تحقیق و استفاده از الگویی مناسب. استفاده از نمونه ی مناسب در یادداشت برداری و پیش نویسی پاراگرافها به شما کمک می کند. اما برای نوشتن مقالهای کامل یا ارزیابی پیش نویسی اولیه به طرح دقیق تری نیاز دارید.

طرح رسمی، موضوع تحقیق شما را به گروه های واضح و منطقی طبقه بندی می کند که هریک دارای یک عنوان اصلی و یک یا چند عنوان فرعی هستند.

طرح رسمی، ثابت و غیر قابل تغییر نیست و شما باید در فرایند نوشتن و اصلاحات تحقیق خود تغییراتی درآن ایجاد کنید.

همه ی مقالات ومحققان به طرح رسمی نیاز ندارند. تحقیقی کوتاه ممکن است فقط از کلمات کلیدی یا فهرستی از مقولات مربوط تشکیل شده باشد. به طور کلی طرح و پیشینویسی اولیه اولین مراحل کشف چیزهایی هستند که می بایست در تحقیق بیان شوند. اکثر نویسندگان یک طرح رسمی رابکار می گیرند که تحقیق را به بخش های واضح و منطقی تقسیم بندی می کند. این طرح رسمی، که می تواند قبل یا بعد از اولین پیش نویس نوشته شود در نهایت به آخرین نسخه تحقیق ختم می شود. انسجامی که طرح به تحقیقی می بخشد به ایده های پراکنده شما نظم می بخشد.

نمونه طرح های استاندارد

بخش های اصلی وعناوین فرعی خود را به این شکل بیان کنید.

I……………………………………….. … اولین عنوان اصلی

  1. A. …………………………………………… عنوان فرعی درجه ی اول

۱… …………………………………….. عناوین فرعی درجه ی دوم

………………………………………b

…………….۱

…………….۲

عناوین فرعی درجه ی چهارم

۲………………….

عناوین فرعی درجه ی پنجم

…………………..a

……………………..b

………B عنوان فرعی درجه اول

ادامه یافتن موضوع فرعی، به پیچیدگی موضوع بستگی دارد. معمولا عناوین فرعی فراتر از گروه اول حروف کوچک نمی روند.

می توان از نمونه طرح زیر نیز به ویژه در مقالات علمی وتجاری استفاده کرد:

۱…………………………………………

۱٫٫۱………………………………………

۱٫۱٫٫۱…………………………………….

۲٫۱٫۱………………………………………

۳٫۱٫۱………………………………………

۱٫٫۲………………………………………..

۲٫۱٫٫۱……………………………………..

۲٫۲٫۱………………………………………

۲…………………………………………..

نوشتن طرح موضوع رسمی

طرح موضوع از عبارات متوازن تشکیل می شودومزیتش این است که به سرعت می توان آن را بسط داد. به این نمونه طرح موضوع که در آن از عبارات اسمی استفاده شده است توجه کنید:

  1. II. تاثیر تلویزیون بر کودکان

آ. گسترش دامنه لغات

ب. توانایی خواندن

ث. درک هنرهای دیداری

د. مهارت های نوشتاری

ی. آشنایی با تکنولوژی

در طرح موضوع می توان از عبارات اسمی حاصل از افزودن ingبه فعل مثلاLearning a vocabularyوLearning to readیا عبارت مصدری مثلاTo develop a vocabularyیا read To learn toنیز استفاده کرد. در ادامه سه شکل گوناگون از یک طرح موضوع آورده شده است. در طرح اول از عبارات اسمی استفاده شده است:

  1. حواس
  2. A. گیرنده های نور

۱. ترک های شبکیه

۲. مخروط های شبکیه

در طرح دوم از عبارات اسمی ساخته شده از فعل استفاده شده است:

  1. II. احساسی کردن محیط اطراف
  2. A. شناسایی نور

۱. شناسایی نور ضعیف توسط ترک های شبکیه

۲. شناسایی نور ضعیف توسط مخروط های شبکیه در طرح سوم از عبارات مصدری استفاده شده است: III. بکارگیری حواس

  1. A. شناسایی نور

۱. شناسایی نور ضعیف

۲. شناسایی نور قوی