نوشتن طرح جمله ای رسمی

در طرح جمله ای باید هریک از عناوین اصلی و فرعی رابایک جمله کامل بیان کرد. این طرح نسبت به طرح عنوانی دومزیت دارد:

بسیاری از مدخل های طرح جمله ای می توانند جملات آغازین یک پاراگراف باشند ودر نتیجه به روند نگارش تحقیقی سرعت می بخشند.

طرح فعلی افاعلی افکارتان رادر مسیری منطقی قرار می دهد. (برای مثال، «عبارت پیشرفت لغوی» تبدیل می شود به «تماشای تلویزیون دامنه لغات کودک را گسترش می دهد»)

در نتیجه طرح جمله ای، هر گونه مسائل سازمانی را آشکار و آنها را مانند طرح عنوانی پنهان نمی کند. زمانی که به نوشتن یک طرح جمله ای کامل اختصاص می دهید، به شما کمک می کند تا نوشته را کامل کنید، یادداشت هایتان را مرتب میکند، همان طور که با نوشتن پیش نویسی به نوشته نظم می دهید.

  1. II. تلویزیون در زمینه های مهم یادگیری بر کودکان تأثیر می گذارد.

– آ. تماشای تلویزیون دامنه ی لغات کودک را گسترش می دهد.

ب. تلویزیون کودک را به خواندن ترغیب می کندسی و این به نوبه خود به پیشرفت توانایی زبانی او کمک می کند.

ث. هنرهای دیداری مکمل هنرهای زبانی هستند.

د. تماشای تلویزیون مهارتهای نوشتاری کودک را تقویت می کند.

ی. تلویزیون به عنوان تکنولوژی ارتباطی مدرن عمل می کندوکودکان به آن واکنش نشان می دهند.

نکته: کیم ولز (۲۳۸) قصد داشته است با استفاده از طرح جمله ای مختصر تحقیق خود را بنویسد و هر بخش را به طور کامل در مرحله نگارش پیش نویسی بسط داده است. نویسندگان دیگر ممکن است از طرح جمله ای استفاده کنند که دارای عناوین فرعی بیشتری باشد، نمونه ای از این طرح در بخش ۲. آمقاله ی ولز نشان داده شده است. توجه کنید که چگونه دراین نمونه طرح شماره صفحات نیز ذکرشده اندوبه راحتی می توان متن جملات را پیدا کرد.

  1. II. تلویزیون درزمینه های مهم یادگیری بر کودکان تأثیر می گذارد.

آ. تماشای تلویزیون دامنه ی لغات کودک را گسترش می دهد.

۱. پیشنهادات منفی پاول و وینکلجوهان ماهیت ساده شده ی زبان تلویزیون و نقش مهمتر محیط خانه را خاطرنشان می کند.

الف. پاول نگران است که کودکان، قدرت بیان افکار و احساساتشان را از دست بدهند. (۴۲)

ب . «وینکلجوهان» تماشای تلویزیون را در کودکانی که دامنه لغاتشان ضعیف و قوی بود مورد بررسی قرار دادونتایج تحقیقاتش حاکی از این است که تلویزیون روی سطح زبان آنان تاثیر نمیگزارد

۲. نتیج تحقیقات انجام گرفته توسط «رایس ووود اسمالی» و «سینگر» و همکارانش حاکی از این است که تماشای تلویزیون دامنه لغات کودکان را گسترش می دهد.

الف ، «رایس ووود اسمال » کودکان سه و پنج سالهایی که پس از مدت کوتاهی تماشای تلویزیون کلمات جدیدی یاد گرفته بودند را مورد بررسی قراردادند. (۴۲۵)

ب. نتایج تحقیقات سینگر و همکارانش حاکی از این است که کودکان باتماشای تلویزیون کلمات تخصصی جدیدی یاد گرفتند(۸۸).

۳. به گفته «پستمن» کودکان اطلاعات زیادی از طریق تماشای تلویزیون کسب می کنند.