نوشتن جمله فرضیه پایانی

جمله فرضیه پایانی:

  • کل مقاله را کنترل وروی آن متمرکز می شود.
  •  با انسجام و جهت بخشیدن به تحقیق به جزئیات آن نظم و ترتیب خاصی می دهد.
  • برای خواننده موضوع تحقیق را مشخص می کند.

اگر در حین انجام تحقیق به سمت مسائل جدید و متفاوت دیگری کشیده شدید،فرضیه ابتدایی تان را تغییر دهید.برای درست نوشتن جمله فرضیه از کلمات کلیدی یادداشتها و طرح کلی تحقیق استفاده کنید. برای مثال، طی خواندن چندین رمان و داستان کوتاه از ارنست همینگوی، شما ممکن است شخصیت ها، مضامین و تصاویر مکرر زیادی را یادداشت کرده باشید. این کلمات کلیدی ممکن است «مرگ»، «کمبود جنس مذکر»، «رمز قهرمان» و دیگر مسائلی باشد که همینگوی برای کشف رمان بارها به کار می برد. این ایده واقعی ممکن است شما را به سمت فرضیه کل رهنمون سازد.

جمله فرضیه احتمالی: در پایان غم انگیز داستانهای همینگوی قهرمانان مجبورند تسلیم سرنوشت شوند.

جمله فرضیه احتمالی: بدبینی شدیدی که در رمز قهرمانان همینگوی نهفته است بر شجاعت اغراق آمیز آنها سایه افکنده است.

از این رو فرضیه پایانی باید از قواعد زیر پیروی کند:

قواعد فرضیه نهایی

  • فرضیه باید دیدگاه شما را در یک جمله خبری کامل بیان کند و نباید به شکل پرسش، جمله هدف یا موضوع باشد.

• در فرضیه باید مسأله تحقیق به طور خلاصه بیان شده باشد.

  • فرضیه باید سرآغاز یک بحث تحقیقاتی و مبتکرانه باشد که به همه کارهایتان جهت بدهد.
  • فرضیه باید به نتیجه نهایی ختم شود.
  • فرضیه باید باشواهد و عنوان تحقیق مطابقت داشته باشد.

اگر در انتخاب جمله فرضیه مشکل دارید، از خودتان چند سوالی بپرسید. یکی از پاسخ ها ممکن است فرضیه مناسبی باشد.

موضوع این تحقیقی چیست؟

فرضیه: تحقیقات اخیر نشان داده است که مقصر دانستن خود، یکی از دلایلی است که نوجوانان را به سمت خودکشی سوق می دهد. هدف این تحقیقی چیست؟

فرضیه : تصاویر بی شرمانه سکسی نشان میدهد که سازندگان آگهی ها به اصول اخلاقی و عفت عمومی توجهی ندارند. آیا من می توانم به خواننده مقولات جدید و یا متفاوتی ارائه دهم؟

فرضیه: شواهد به طور آشکار نشان میدهند که بیشتر آبهای طبیعی کشور برای آشامیدن مناسب نیستند. آیا من راه حلی برای این مشکل دارم؟

فرضیه: حمایت های مردمی از خانه های امن، باعث ایجاد پناهگاه برای کودکانی می شود که توسط والدین خود مورد سوء استفاده قرار گرفته اند. آیا من دیدگاه یا روش جدیدی برای حل این مسأله دارم؟

فرضیه: اقتصاد خصوصی نیرویی است که باید موردتوجه قرار گیرد. بنابراین، این فقر است ، نه حرص و طمع، که بسیاری از جوانان را به سوی جرم و جنایت سوق می دهد. ایا من باید دیدگاه اقلیت را درباره این موضوع در نظر بگیرم؟

فرضیه: جایی که لازم است اعتبار ببخشید: «کاستر» نبرد را در «لیتل بیگ هورن» باخت، اما «کریزی هورسی» و یارانش با الهامات « یستینگ بولی»، پیروز شدند. دقیقاً نظریه من در این موضوع چیست؟

فرضیه: این کارمندان معتمد هستند که از دزدی نرم افزار، خرابی پردازنده های مرکزی و نابودی فایل های مهم و ضروری بر روی کامپیوتر و نرم افزار جلوگیری می کنند، نه محافظان مکانیکی۔ در این نمونه جملات فرضیه، از جملات خبری استفاده شده است که بحث را به سمت مقوله ای تحقیقاتی ای سوق می دهد که در بحث کلی مقاله تجزیه و تحلیل می گردد…

نکته: فرضیه خود را در پایان یا آغاز مقدمه بیان کنید (بخش ۶ را ملاحظه کنید.