مقاله نوسانات فصلی جمعیت سفیده کوچک کلم (Pieris rapae (Lep: Pieridae در مزارع کلم گل جنوب تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در گیاه پزشکی از صفحه ۱۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: نوسانات فصلی جمعیت سفیده کوچک کلم (Pieris rapae (Lep: Pieridae در مزارع کلم گل جنوب تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوسانات جمعیت
مقاله سفیده کوچک کلم
مقاله کلم گل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن شاهی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: دوستی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جهان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عسکریان زاده علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی جابر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی پور حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سفیده کوچک کلم (Lep: pieridae) (Linnaeus, 1758) pair rapae یکی از آفات مهم خانواده کروسیفر یا چلیپائیان (Brassicaceae) در منطقه شهریار، کهریزک و شهر ری بوده و در این مناطق هر ساله آثار خسارت این آفت روی برگ های گیاهان این خانواده دیده می شود. به منظور بررسی نوسانات فصلی جمعیت سفیده کلم، پنج منطقه از مناطق کلم گل کاری جنوب تهران قطعه ای به مساحت یک هکتار برای نمونه برداری انتخاب شد و نمونه برداری هر ۱۰ روز یکبار نمونه برداری انجام گرفت. بوته به عنوان واحد نمونه برداری در نظر گرفته شد و از هر مزرعه ۲۰ بوته انتخاب شد و تمام مراحل مختلف رشدی آفت روی بوته شمارش شد. نتایج این بررسی نشان داد که مزرعه دانشگاه شاهد بیشترین تراکم تخم (۱۸٫۹۱±۵٫۶۰) و مزرعه پلائین کمترین تراکم تخم (۱۶٫۵۳±۴٫۰۴) را در طول فصل در بین مناطق مختلف داشتند. در مزرعه دانشگاه شاهد بیشترین تراکم تخم در طول فصل در سوم آبان ماه و کمترین تراکم تخم در ۲۹ خرداد ماه دیده شد. در مزرعه پلائین بیشترین و کمترین میزان تخم به ترتیب در تاریخ های هفتم مهر و ۲۹ خرداد ماه دیده شد. مزرعه جهان آباد (۲٫۹۹±۰٫۶۶) و مزرعه پلائین (۰٫۴۱±۰٫۱۰) به ترتیب بیشترین و کمترین تراکم لارو را در طول فصل در بین مناطق مختلف داشتند. در مزرعه جهان آباد بیشترین تراکم در طول فصل در سوم آبان هنگام برداشت و کمترین تراکم لارو در بیست و نهم خرداد ماه دیده شد. در مزرعه پلائین بیشترین و کمترین تراکم لارو به ترتیب در سوم آبان و ۲۹ خرداد دیده شد. مزرعه کهریزک بیشترین (۰٫۸۷±۰٫۱۶) و مزرعه پلائین (۰٫۱۹±۰٫۰۵)، کمترین تراکم شفیره را در طول فصل در بین مناطق مختلف داشتند. در مزرعه کهریزک بیشترین تراکم شفیره در طول فصل در سوم آبان و کمترین تراکم شفیره در ۲۹ خرداد ماه دیده شد. در مزرعه پلائین بیشترین تراکم شفیره در ۲۲ مهر، سوم آبان ماه و کمترین تراکم شفیره در ۲۹ خرداد و ۱۱ تیر دیده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که جمعیت آفت بر اساس تعداد لارو و شفیره در هر بوته بین مزرعه سم پاشی نشده با سایر مزارع دارای اختلاف معنی داری نیست.