مقاله نوسانات شوری بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه تاس ماهی انگشت قد ایرانی (Acipenser persicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در توسعه آبزی پروری (علوم زیستی) از صفحه ۶۷ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: نوسانات شوری بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه تاس ماهی انگشت قد ایرانی (Acipenser persicus)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قره برون
مقاله هورمون کورتیزول
مقاله قند خون
مقاله سدیم
مقاله پتاسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: تجری محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شانسی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: کلنگی میاندره حامد
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی رستمی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با شناخت صحیح از وضعیت برخی از شاخص های خونی ماهیان خاویاری می توان راندمان حفظ، بازسازی، تکثیر و پرورش این ماهیان ارزشمند را افزایش داد. در این تحقیق اثرات شوری های مختلف روی برخی از شاخص های خونی بچه تاس ماهی انگشت قد ایرانی (قره برون) (Acipenser persicus) بررسی شد. در هنگام رهاسازی بچه ماهیان خاویاری به دریای خزر تعداد ۴۰۰ قطعه بچه تاس ماهی ایرانی در کلاسه وزنی ۲٫۴۳ تا ۷٫۳۸ گرم به سالن ونیرو ایستگاه تحقیقات قره سو منتقل و در ۸ مخزن ۱۰۰ لیتری با شوری های مختلف (۵، ۷، ۱۰ و ۱۵ گرم در لیتر) توزیع شدند (هر مخزن ۵۰ عدد بچه ماهی). در زمان های (۰، ۲، ۶، ۱۲، ۲۴ ساعت) از بچه تاس ماهیان به روش قطع ساقه دمی خونگیری به عمل آمد و نمونه های خون جهت اندازه گیری پارامترهای بیوشیمیایی (هورمون کورتیزول، گلوکز، سدیم و پتاسیم سرم خون) به آزمایشگاه منتقل شد. اندازه گیری هورمون کورتیزول با روش رادیوایمنواسی، گلوکز سرم خون با روش آنزیماتیک و سنجش یون های سدیم و پتاسیم با دستگاه فلیم فتومتر انجام شد. نتایج حاصل از بررسی پارامترهای بیوشیمایی در شوری ۵ و ۷ گرم در لیتر بین ساعات مختلف، تفاوت معنی داری نشان نداد. بر اساس آزمون مقایسه میانگین Dennett T3، اختلاف معنی داری در میزان گلوکز و پتاسیم خون در شوری های ۱۰ و ۱۵ گرم در لیتر و سدیم خون در ۱۵ گرم در لیتر بین ساعات مشاهده شد. با افزایش شوری میزان گلوکز خون ابتدا کاهش و سپس افزایش و میزان سدیم خون روند افزایشی و میزان پتاسیم روند کاهشی داشت. بررسی میزان سدیم و پتاسیم سرم خون با توجه به آزمون مقایسه میانگین توکی در ساعات مختلف نشان داد که بین شوری های مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که پارامترهای بیوشیمیایی خون تحت تاثیر شوری محیط بوده و غلظت یون ها در خون وابسته به غلظت یون های محیط می باشد.