سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

همایون خوشروان – عضوء هیئت علمی موسسه تحقیقات آب /استادیار پژوهشی، ساری، مرکز ملی مطال
سیدمعصومه بنی هاشمی – کارشناس پژوهشی، مرکز ملی مطالعات دریای خزر

چکیده:

کنترل تغییر شکل ساختار مورفودینامیک رسوبی مصب رودخانههای مهم سواحل جنوبی دریای خزر در اثر نوسانات سریع آب دریا، هدف اصلی این تحقیق میباشد. بدین منظور با انتخاب ۸ رودخانه در سواحل جنوبی خزر و نمونه برداری از رسوبات نهشت یافته در محل مصب آنها،عوارض مورفودینامیک رسوبی حاصل از تاثیر فرایندهای هیدرولیکی رودخانه و هیدرودینامیک دریا مورد آنالیز قرار گرفت. سپس با بهره گیری از عکسهای هوایی و تصاویر ماهوارهای، نحوه تغییر شکل دهانههای رودخانهای در زمان نوسانات سریع آب دریای خزر مورد آنالیز قرار گرفت. وضعیت تغییر شکل ساختار هندسی دهانه رودخانه ها در طی دوره های پسروی و پیشروی آب دریای خزر ارزیابی گردید. نتایج حاصل از پردازش داده های رسوبی و ساختارهای مورفودینامیکی، گویای اشکال مختلف و متنوع دهانهای در ناحیه مصب رودخانههای جنوبی دریای خزرمیباشد. همچنین مشخص گردید که نوسانات سریع آب دریای خزر بر روی رودخانهها تاثیر مستقیم دارد و شدت تغییر پذیری دهانه رودخانهها به شرایط نیروهای محیطی دریا و ساختار هندسی ساحلی که در آن قرار دارد، بستگی تام دارد