سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اشرف مکوندی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی و محیط زیست
فریده عظیمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

یکی از مسائل مهم که اغلب در طراح یهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی وجود دارد برآورد اطلاعات در مناطقی که اطلاعات انداز هگیری نشده یا داده مفقود است، است. برآورد اطلاعات توسط رو شهای مختلف درو نیابی مانند رگرسیون ساده، پل گون تین وزن دهی بر حسب معکوس فواصل، کریجینگ و غیره صورت م یگیرد. جهت بررسی غییرات زمانی و مکانی بار شها ی ماهانه ایستگا ههای سد کارون ۳ تا گتوند داد ههای بارش ایستگا ههای کلیماتولوژی و باران سنجی استان طی دوره آماری ۳۰ ساله از سال ۱۳۴۵ لغایت ۱۳۸۲ مورد استفاده قرارگرفت بررس یهای مد لهای نمودارای اولیه نشان داد که بار شهای ماهانه، فصلی، سالانه در تمام یایستگا هها، نوسانات و تغییرات زمانی و مکانی قابل توجهی دارند. تحلیل مکانی بارش نشان م یدهد که در فصل پائیز و زمستان مقدار بارش با افزایش ارتفاع ایستگا هها زیادتر م یشود. همچنین م یتوان ایستگ ا ههای منطقه را با در نظر گرفتن عامل ارتفاع و مقادیر بارش به چند ناحیه تقسیم بندی کر د. لذا با استفاده از نقش هها ی رقوم ی ۱:۲۵۰۰۰ مدل رقوم یارتفاعی منطقهDEM) ساخته شد و منطقه مورد مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت سپس بارش منطقه به روش پیکسلی در محیطGIS انجام م یشود. نتایج این تحقیق شامل خصوصیات گرادیان بارش و برآورد میزان بارش سالانه در حوضه موردنظر بوده و به صورت گرافیکی نمایش داده شده است. با توجه به سرعت و دقت انجام کار که حاصل کاربردGISدر این تحقیق بوده است م یتوان از نتایج حاصله برای حوض ههای مشابه دیگر استفاده کرد