مقاله «نوسازی و فرایند تحول ارزش ها در حوزه خانواده» (بررسی نمونه ای دگرگونی ارزش های خانوادگی در شهر بوکان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله جامعه شناسی ایران از صفحه ۶۸ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: «نوسازی و فرایند تحول ارزش ها در حوزه خانواده» (بررسی نمونه ای دگرگونی ارزش های خانوادگی در شهر بوکان)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوسازی
مقاله مدرنیته
مقاله سرمایه اجتماعی
مقاله سرمایه اجتماعی خانواده
مقاله ارزش های خانوادگی
مقاله خانوارهای شهری بوکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: خضرنژاد عمر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، سعی شده که علل تغییر ارزش ها در حوزه خانواده در شهر بوکان بررسی و مشخص شود که عوامل اجتماعی موثر بر این ارزش ها کدامند؟
تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسش نامه به اجرا درآمده است، واحد تحلیل فرد و سطح تحلیل خرد است. جامعه آماری مجموعه افراد ۱۵ سال و بالاتر اعضای خانواده ها در شهر بوکان است. حجم نمونه ۳۹۴ نفر است، شیوه نمونه گیری، خوشه ای چند مرحله ای است. ابزار سنجش، پرسش نامه ای بوده است شامل ۶۷ سوال. نتایج تحقیق بازگوی آن است که از میان متغیرهای مستقل تحقیق، سرمایه درونی بیشترین تاثیر را بر ارزش های حوزه خانواده به ویژه ارزش های مدرن در سطح معنی داری ۰٫۰۱ داشته است، به این معنی که با افزایش سرمایه درونی خانواده ارزش های مدرن خانواده بیشتر شده و ارزش های سنتی نیز کاهش یافته است.
از میان متغیرهای اثرگذار دیگر بر ارزش های مدرن خانواده، جهت گیری عام گرایی اثرات مثبت و معنی داری در سطح ۰٫۰۱ بر ارزش های خانوادگی داشت. و اثرگذاری سرمایه بیرونی هم بر ارزش های مدرن خانواده مثبت و معنی دار است. نتایج تحقیق بازگوی آن است که میان پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانواده و ارزش های آن ارتباط معنی داری وجود ندارد. این نتایج همچنین نشان می دهد که ارزش های سنتی حوزه خانواده هنوز تا اندازه زیادی به قوت خود باقی اند و ارزش های مدرن نیز آرام آرام و به تدریج در حال شکل گیری هستند.