سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جلیل کاوه – دانشجوی ph.d مدیریت منابع انسانی . عضو هیئت مدیره شرکت خدمات بیمه ای یادآو
ثریا احمدی – دانشجوی دکترای ارتباطات. پژوهشکده علوم پایه جهاد دانشگاهی واحد شهید ب

چکیده:

به منظور دستیابی سهامداران به دستاوردهای جدید و انطباق با نیازها و الزامات روز، یک سازمان باید به طور مداوم راهی برای توسعه محصولات و خدمات خود از طریق خلاقیت و نوآوری جستجو کند. این موضوع نقش بسیار مهمی در دستیابی به مزیت رقابتی به ویژه در صنعت بیمه میباشد که رقابت در آن قابل توجه است. سازمانها به صورت فزایندهای با محیط های پویا و در حال تغییر مواجه اند بنابراین به منظور بقاء و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. در عصر حاضر سازمان هایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای مفید هدایت کنند به اعتقاد تافلر تنها با بهرهگیری خلاقانه از تغییر برای هدایت کردن خود تغییرات است که میتوانیم از آسیب شوک آینده در امان بمانیم و به آینده ای بهینه و انسانی تر دست یابیم. نوآوریهای مختلف به شیوه های متفاوتی بر بنگاه های گوناگون اثر می گذارند و فرد یا گروهی که مسئول یافتن یک پاسخ راهبردی به نوآوری موجود است باید ماهیت نوآوری و تاثیرات آن را بر بنگاه خود درک نماید. این نوشتار نشان میدهد نوآوری و خلاقیت در یک سازمان به چه شکل خود را نشان میدهد و چگونه یک سازمان پاسخ مناسب و اثر بخشی را نسبت به نوآوری و محیط پیرامون خود به صورت هماهنگ طرح ریزی می نماید.