سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
مژگان رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی – مالی دانشگاه اصفهان

چکیده:

ما در عصری زندگی می کنیم که ویژگی آن آهنگ بسیار سریع نوآوری مالی است. این نوآوری در عین حال که بازتاب دو رویداد مهم در جهان امروز است واکنشی در برابر آنها نیز هست . این دو رویداد عبارت اند از :ابداع سیستم پیشرفته ارتباطات راه دور و تکنولوژی کامپیوتری و جهانی شدن فعالیت تجاری ، خاصه فعالیت مالی به طور کلی می توان نوآوری های مالی را در دو حوزه تقسیم بندی کردنوآوری در حوزه خرده فروشی مانندروش های جدید پرداخت و حمل پول اعتبار و نوآوری در حوزه عمده فروشی یا کلان که بیشتر مربوط به نوآوری در بازارهای مالی است. هدف از انجام این مقاله بررسی رابطه نوآوری های مالی با رفاه اجتماعی است واین که آیانوآوری های مالی می توانند موجب توسعه و پیشرفت کشور شده و رفاه را افزایش دهند؟ با توجه به تحقیقات انجام شده در این زمینه می توان نتیجه گرفت که نوآوری های مالی (به خصوص در صنعت بانکداری) یعنی ارائه ابزارها یا روشهای جدید به گونهای که بتوانند با کاهش ریسکها یا هزینهها و با بهبود محصول/ خدمت، تقاضاهای سیستممالی را به نحو کارآمدتری برآورده نماید. این تغییرات عرصههای گوناگونی از قبیل ابزارهای مالی نوین، خدمات و بازارهای جدید و ایجاد موسسات با اهداف خاص را شامل میشود.و همچنین به این نتیجه دست یافت که همهنوآوری های مالی می توانند مفید باشند و رفاه را افزایش دهند به شرطی که افراد به طور مناسب از این نوآوری ها استفاده کنند و به طور آگاهانه ای ریسک را کاهش یا انتقال دهند. در این صورت نوآوری های مالی موجبافزایش و توسعه کشور میشوند. رفاه اجتماعی شناخت ابزار های جدید می تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعه اقتصادی را تسریع و تسهیل بخشد