سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

امیر حسین امیر خانی – عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور
روح اله رحمتی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

مقاله حاضر به واکاوی نقش دانش مذهبی منابع انسانی درافزایش خلاقیت و نواوری درمیان کارکنان سازمان پرداخته است اهمیت توجه ویژه به مباحثی نظیر مدیریت دانش و نوآوری به عنوان مزیت های رقابتی برای یک سازمان نیازعصر حاضر و شرایط امروز سازمان هاست مدیریت دانش به عنوان یک مفهوم مهم اغلب به عنوان مقدمه ای برای نواوری مطرح میگردد ازسویی دیگر بهره برداری از دانش ذهنی و پنهانی نهفته درمغز کارکنان با روشهایی نظیر انتقال وتکمیل به عنوان یکی ازمتدها وروشها و عوامل موثر بهبود نواوری مطرح گردیده است کهدراین مقاله و برای ارایه یک راه کار عملی مبتنی برنتایج واقعی مفاهیم نواوری انواع و مدلهای آن دانش مدیریت دانش دانش پنهانی و ابعاد آن مورد بررسی قرارگرفته و درپایان داده های حاصل از یک مطالعه موردی درزمینه پیاده سازی نظام مدیریت دانش و با ذکر نمونه ای از پرسشنامه محقق ساخته ارایه شده است اطلاعات حاصله نشان میدهد به نقش دان شضمنی درمنابع انسانی یک سازمان توجه چندانی نشدها ست لذا برای مرتفع نمودن آن راه کارها و پیشنهاداتی ارایه شده است.