سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ابوالقاسم عربیون – عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
محمد پیران – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
ابراهیم میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
عامر دهقان نجم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

باتوجه به سرعت شتابنده تغییرات و تحولات علمی تکنولوژیکی و… درعصرحاضر سازمانهایی موفق و کارامد محسوب می شوند که علاوه برهماهنگی با تحولات جامعه امروزی بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی ها را نیز دراینده پیش بینی کرده و قادرباشند این تغییرات را درجهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند لذا با توجه به اهمیت موضوع درپژوهش حاضر به بررسی مفهوم نوآوری سازمانی و بازآرایی سازمان اهمیت و ضرورت انها مولفه ها چالشها و ارایه راه کارهایی جهت چگونگی اجرا و توسعه آن درسازمانها پرداخه شده است و روش انجام پژوهش تحلیل اسنادی و مبتنی برادبیات نظری بوده و به منظور گردآوری داده ها جهت پاسخگویی به سوالهای پژوهش اسناد و مدارک موجود و مرتبط گردآوری شده و به شیوه کیفی تحلیل گردیده اند نتایج نشان میدهد که چالشهای فراروی نوآوری سازمانی عبارتندازموانع مدیریتی موانع فرهنگی فقرتخصصی و اموزشی کمبود منابع مالی موانع انسانی و … همچنین نتایج نشان داد که راه کارهایی برای توسعه بازارایی و نوآوری سازمانی عبارتندازاعتماد به کارکنان حمایت سازمانی ارزشمند شدن کارکنان وجود شبکه ارتباطی سالم