سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

حیدر چوپانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
مجتبی زارع خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
فرزانه امینایی خوراسگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به سرعت شتابنده و تحولات علمی، تکنولوژی و … در عصر حاضر، سازمانهای موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جانعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونیها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند. لذا با توجه به اهمیت موضوع در پژوهش حاضر به بررسی مفهوم نوآوری سازمانی، اهمیت و ضرورت آن، مولفه ها، چالش ها و ارائه راهکارهایی جهت توسعه آن در سازمانها پرداخته شده است. که بر این اساس پنج سئوال پژوهشی پیرامون موضوع پیرامون موضوع مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. روش انجام پژوهش تحلیل اسنادی و مبتنی بر ادبیات نظری بوده و به منظور گردآوری داده ها جهت پاسخگویی به سئوال های پژوهش اسناد و مدارک موجود و مرتبط گردآوری شده و به شیوه کیفی تحلیل گردیده اند. نتایج نشان می دهد که چالشهای فراوری نوآوری سازمانی عبارت از: موانع مدیریتی، موانع فرهنگی، فقر تخصی و آموزشی، کمبود منابع مالی، موانع انسانی و …. می باشد و همچنین نتایج نشان داد که راهکارهایی برای توسعه نوآوری سازمانی عبارت از: اعتماد به کارکنان، حمایت سازمانی، ارزشمند شدن کارکنان، وجود شبکه ارتباطی سالم و …. می باشد.