سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا توانا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
سعید شیخ زاده نجار – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)
محمدطاهای ابدی – پژوهشگاه هوا-فضای ایران، تهران
مجید حسنی –

چکیده:

در مدلسازی عددی ساختمان تقویتکنندههای تاری-پودی کامپوزیتها در ابعاد میزو، شکل موج نخ به موج سینوسی یا ترکیبی از خطوط مستقیم و چندجملهای تقریب زده میشود. در این پژوهش ضمن بررسی نقطه ضعف مشخص روشتقریب زدن به شکلهای از پیش تعیینشده، روشی متفاوت برای ایجاد موج در نخ و تشکیل ساختمان پارچه پیشنهاد میشود. در این روش تنشهای باقیمانده نخ در ساختمان پارچه، قبل از اعمال هر گونه تغییر شکل پارچه حضور دارند. ثوابتمکانیکی نخهای شیشهای از پژوهشهای دیگر تعیین شده است. در این پژوهش، با استفاده از مدل، اثر تغییر ضریب اصطکاک نخ-نخ بر شاخصهای مقدار جمعشدگی و انرژی داخلی پارچه به ازای هر نقطه تلاقی بعد از استراحت، برای دو طرح بافت تافته و سرژه۲/۱مطالعه شده است. بالاتر بودن سطح هر دو شاخص در طرح بافت تافته نسبت به سرژه ۲/۱ ,کاهشسطح آنها با افزایش ضریب اصطکاک نتایج مشاهده شده این مطالعه هستند.