مقاله نوآوری فنی و اجرایی در دانشگاه یزد با تاکید بر زیرساختهای پیاده سازی مدیریت دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی از صفحه ۶۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: نوآوری فنی و اجرایی در دانشگاه یزد با تاکید بر زیرساختهای پیاده سازی مدیریت دانش
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانش
مقاله نوآوری فنی
مقاله نوآوری اجرایی
مقاله دانشگاه یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کنجکاومنفرد امیررضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدااردکانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی نسب سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: زنجیرچی سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناساندن زیرساختهای لازم برای مدیریت موثر دانش و ایجاد نوآوری در دانشگاهها از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین، در این پژوهش تلاش شده است تا اثر ابعاد زیرساختی مدیریت دانش بر نوآوری بررسی شود. بدین منظور، پس از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان ابعاد زیرساختی مدیریت دانش شناسایی و تحلیل عاملی شدند. در نهایت، اثر هریک از این ابعاد بر نوآوری فنی و اجرایی بررسی شد. روش پژوهش همبستگی- علی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری شامل ۳۴۴ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یزد و تعداد نمونه ۱۶۳ نفر بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (۰٫۹۶۹) و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی بررسی شد. به منظور تحلیل داده ها از تحلیل همبستگی و مدلیابی معادله ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد زیرساختی مدیریت دانش و نوآوری فنی و اجرایی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، یافته های به دست آمده از مدلیابی معادله ساختاری نشان داد که از بین ابعاد زیرساختی، بعد فناوری و ساختار بیشترین تاثیر را بر توسعه نوآوری دارد.