سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مھندسی، گروه کامپیوتر
بی بی سمانه حسینی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مھندسی، گروه ک

چکیده:

رشد روز افزون و فراگیر استفاده از اینترنت و شبکه های کامپیوتری علاوه بر مزایای متعدد، راه را برای سارقین اطلاعات و محصولات دیجیتالیهموار کرده است. از این رو طی چند دهه اخیر به دو مقوله نها ننگاری ۴ به عنوان روشی برای ارسال نهفته و امن اطلاعات، و نق شآب زنی ۵ به عنوان روشی برای پیش گیری از سوء استفاده از محصولات دیجیتالی، توجه ویژه ای شده است. بحث نق شآب زنی و نها ننگاری در حوزه انواع رسانه ها مانند تصویر، ویدئو و صوت از قدمتی حدود چند دهه برخوردار است؛ در حالی که کمتر از یک دهه از تولد دو مبحث نق شآب زنی نر مافزار ونها ننگاری نر مافزار می گذرد. این مقاله با هدف ارائه روشی برای نها ننگاری نر مافزار، روشMonden را از دو منظر میزان نرخ داده ۶ و میزاننهفتگی ۷ بهبود داده است. همچنین الگوریتم ی برای خودکار سازی تمام یمراحل استفاده از آن ارائه م یدهد. در این مقاله روشMonden پس ازبهبود و خودکارسازی روش درج متد ساختگی ٨ نامیده می شود. این روش در ادامه با سایر روش های موجود در نها ننگاری نر مافزار مورد مقایسه و ۱ برابر دست یافته و از / ارزیابی قرار م یگیرد. در نتیجه این ارزیابی روش مذکور نسبت به دو روش مطرح در نها ننگاری نر مافزار به نرخ داده ای تا ۷ حیث میزان نهفتگی نیز دارای برتری های قابل توجهی است. به علاوه روش درج متد ساختگی به دلیل شکنندگی در برابر انواع حملات تخریب نقش آب ٩ به عنوان روش مناسبی برای نق شآب زنی شکننده نر مافزار پیشنهاد م یشود. از جمله کاربرد های نقش آب زنی شکننده نرم افزار تعیین اعتبار نر مافزار و کنترل استفاده از نر مافزار است.