سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد شیرعلی شهرضا – دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتردانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در عصر حاضر که آن را عصر فناور ی اطلاعات و ارتباطات ICT) نامیده اند، فناوری هایی چون تلفن همراه به سرعت رشد کرده اند. در پی رشد ا ین فناور ی ها، سرو یس ها و تکنولوژ ی های گوناگو نی نی ز برپایه ی آن ها ایجاد گشته اند. از ابتد ایی ترین سرو یس های به کار رفته در تلفن های همراه، سرویس پیام کوتاه متنی Short Message Service یا SMS است که با استقبال عمو م ی در سراسر نقاط جهان عل ی الخصوص آسیا و اروپا روبرو شده است . در این سرو یس افراد قادرند از ط ر یق تلفن همراه پیام های کوتاه ی را نوشته و برا ی یکد یگر ارسال کنن د . ای ن سرویس و یژگ ی ارسال تصا و یر به صورت س یاه و سف ید را ن ی ز دارا می باشد. از طرف ی با توجه به بحث امن ی ت اطلاعات و به خصوص برقرار ی ارتباطات پوش یده، روش های بس یاری بر ای ارتباطات پوش یده ارائه شده است. در این بین روش نهان نگاری Steganography) یکی از روش ه ای نسبتا جدید می باشد. در این مقاله با تلف یقی از نهان نگاری داده در تصو یر و استفاده از تصاو یر پیام های کوتاه متن ی، روش ی بر ای تبادل پنهان اطلا عات معرف ی گرد ی ده است. تمرکز اص لی در ا ین مقاله بر رو ی چگونگ ی پنهان ساز ی اطلاعات در تصاویر سیاه و سفید و امکان عملی کردن این روش بر روی تلفن های همراه – با توجه به محدود یت های تلفن ه ای همراه – بوده است. این مقاله توسط زبان برنام ه نوی سی J2ME (Java 2 Micro Edition پیاده ساز ی شده اس ت . ای ن زبان، نسخ ه ای از جاوا Java) وی ژه ی دستگاه های کوچک است . این برنامه بر رو ی گوش ی تلفن همراه نوک ی ا مدل ۶۶۸۰ اجرا شده است