سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هوشنگ ایروانی – دانشیار دانشگاه تهران
ابوالقاسم شریف زاده – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

توانمندسازی اعضای هیات علمی از اهمیت اساسی در توسعه نظا مهای آموزش عالی کشاورزی برخوردار است. گذراندن فرصت های مطالعاتی یکی از سازوکارهایی است که نقش آن در فرآیند توسع ه حرفه ای اعضای هیات علمی و در جریان تعاملات بی نالمللی روزافزون نظا مهای آموزش عالی سراسر جهان در نتیجه جهانی شدن به خوبی شناخته شده است. با این وجود، بهره گیری بهینه از فرصت های مطالعاتی نیازمند ارزیابی و تحلیل دستاوردها و عوامل تاثیرگذار و برنامه ریزی مقتضی است. در این مقاله تلاش شده است تا برای دستیابی به یک انگاره سیستمی از ابعاد نهادین هسازی فرصت های مطالعاتی در نظام آموزش عالی کشاورزی کشور، در ابتدا از طریق یک مرور نظام مند، شواهد پژوهشی و مستندات نظری مرتبط مورد واکاوی قرار گیرد. پس از آن، در قالب پردازش سامان های مفاهیم و ابعاد نظری شناسایی شده، سه الگو ی نمایا از مزیت های نهادینه سازی فرصتهای مطالعاتی، مشکلات بالقوه فرصت مطالعاتی و بهره گیری از فرصتهای ارتقای توان آکادمیکی در طی فرصت مطالعاتی ارایه شده است.