سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – دانشگاه شهید بهشتی
حسین کاظمی کارگر – دانشگاه شهید بهشتی
امیررضا یاوری – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

چکیده:

ازجمله مزایای استفاده از تولیدات پراکنده افزایش سطح قابلیت اطمینان شبکه با ایجاد جزایر عمدی در هنگام بروز خطا در شبکه می باشد که تاثیر بسزایی در کاهش مدت زمان خاموشی مشترکین دارد. از جمله ادواتحفاظتی شبکه های توزیع که هماهنگی مناسبی با منابع تولید پراکنده دارند ریکلوزرها میباشند که قابلیت تشخیص شرایط سنکرون ناحیه جزیرهای شده را پس از بازیابی شبکه را دارا میباشند. در این مقاله با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات گسسته به تعیین تعداد و مکان بهینه ریکلوزرها در شبکه در حضور تولیدات پراکنده در جهت کاهش تعداد و مدت زمان خاموشیمشترکین و به طبع آن افزایش قابلیت اطمینان و کاهشانرژی توزیع نشده شبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت- های موجود در تولید توان این منابع پرداخته شده است. تابع هدف در این مقاله به صورت ترکیبی وزندار ازشاخصهای قابلیت اطمینان و هزینهها تعریف شده است. در نهایت با آنالیز حساسیت و انجام آزمایشات متعدد، تاثیر تعداد، مکان و عدم قطعیت واحدهای تولیدی برروی مکانیابی بهینه ریکلوزرها و شاخصهای قابلیت اطمینانمورد بحث و بررسی قرار گرفته است. شبیه سازیها بر روی یک فیدر نمونه از شبکه توزیع ناحیه تهرانپارس در محیط نرم افزارMatlab انجام شده است.