سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن آخوردزاده – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

بررسی حرکت رسوبات دررودخانه ها برای درک صحیح رفتارهیدرولیکی و ریخت شناسی رودخانه ازمسائل بسیار مهم درمهندسی رودخانه می باشد ازنظر مکانیزم انتقال رسوبات بارمواد بستر به دو دسته بارمعلق و بارکف تقسیم میگردد بخش قابل توجهی ازجریانات سطحی کشور را رودخانه های استان خوزستان از خود عبور میدهند که حجم زیادی از رسوبات معلق را حمل می کنند برای تخمین بارکف نیز تا کنون معادلات تجربی و نیمه تجربی متعددی ارایه گردیده اند اما پیچیدگی های پدیده انتقال رسوب که ناشی ازاندرکنش تعدادزیادی از پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی میب اشد باعث شده تا هیچکدام از این معادلات نتوانند نرخ انتقال رسوب را با دقت کافی پیش بینی نمایند از این رو روش براورد بارکف رودخانه ها به وسیله مقادیر اندازه یگری شده درصحرا از اهمیت بالایی برخوردار است دراین مقاله تعداد۱۸ بار نمونه برداری بارکف و بارمعلق برای رودخانه کرخه درایستگاه هیدرومتری جلوگیر مورد بررسی قرارگرفت