سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدباقر ولی زاده اوغانی – مدرس و هنرآموز آموزش و پرورش سراب
اکبر ولی زاده اوغانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

چکیده:

بر طبق آیات و روایات اسلامی، تکریم مهمان به معنای گرامیداشتن، کریم گفتن، عزیز و ارجمندشمردن کسی که وارد خانه کس دیگری میشود. با نگاهی عمیق به ساختار فضایی خانههای سنتی درایران، میتوان توجه به تکریم و بزرگداشت مهمان را در آن به نحو ملموسی مشاهده کرد. این تحقیق به،« تکریم مهمان » بررسی نقش اندیشههای اخلاقی در ساختار فضایی خانههای سنتی ایران با تاکید بر پرداخته و هدف آن تحلیل نمود ابعاد مختلف تکریم مهمان در ساختار فضایی این خانهها میباشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده، که ابتدا از طریق شیوههای تحقیق کتابخانهای، مفاهیم مرتبط باموضوع از کتب برخی صاحبنظران، اندیشمندان، آیات و روایات اسلامی استخراج شده، سپس نقش تکریم مهمان در ساختار فضایی خانههای سنتی مورد بحث و تفسیر قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که،مهمان و مهمان نوازی در نزد ایرانیان بسیار حائز اهمیت بوده و مردم از آیات قرآنی و روایات اسلامی در این مورد الگو میگرفتهاند. از طرف دیگر، تکریم مهمان در معماری فضای خانههای سنتی ایران نمود و تجلیخاصی یافته است که به وضوح میتوان در ابعاد مختلف ساختار فضایی از جمله، ساباط، سردر ورودی، هشتی، حیاط، اتاقهای پذیرایی و… آنرا مشاهده نمود.