سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام صادقپور گیلده – بابلسر،دانشگاه مازندران،دانشکده علوم ریاضی،هیات علمی گروه آمار
نیلوفر شفیعی – بابلسر،دانشگاه مازندران،دانشکده علوم ریاضی،دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

نمودار کنترل ابزاری جهت بررسی کنترل بودن یک فرایند تولیدی می باشد تحت کنترل بودن فرایند به معنی قرارگرفتن هردو پارامتر مرکزی و پراکندگی صفت مورد بررسی برروی مقادیر هدف آنها است کارت کنترل x-MR یک کارت کنترل دو تایی است که روی آنها از مقادیر میانگین فرایند و دامنه متحرک بین مشاهدات برای جستجوی تغییر پذیری در فرایند استفاده می شود در نمودارهای کنترل معمولی دادههای مقادیری دقیق crisp می باشند اماگاهی به دلیل بعضی از شرایط محیطی و عوامل دیگری داده ها به صورت مبهم و غیرمطمئن تولید می شوند که مقادیری دقیق نیستند در چنین مواردی بعضی ازشرایط محیطی و عوامل دیگری داده ها بصورت مبهم و غیرمطمئن تولید می شود که مقادیری دقیق نیستند درچنین مواردی نظریه مجموعه های فازی برای مطالعه الگوهای مبتنی بر عدم قطعیت غیرآماری مبهم بودن و نادقیق بودن مناسب است در بعضی مواقع فرض استقلال بین مشاهدات را نیز نمی توان بکار برد زیرادر صورتی که داده ها خود همبسته باشند و همبستگی آنها نادیده گرفته شوند احتمال اخطارهای غلط بالا می رود. دراین مقاله در مورد ساختن نمودارهای کنترل فازی برای مشاهدات فازی خود همبسته و استفاده از روش رتبه بندی برای داخل یا خارج از حدود کنترل بودن مشاهدات بحث می کنیم