سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه خانمحمدی –
رضا آقایی زاده ظروفی –
یوشی نوبوساتو –

چکیده:

یکی از ابزارهای مهم تشخیص بیماری در مفصل لگن، اندازه گیری ضخامت غضروفها در این مفصل می باشد . در این تحقیق روش اتوماتیکی برای بخشبندی و نمایش حجمی غضروف مفصل لگن با استفاده از داده های MR ارائه می شود. این روش، الگوریتمی چندمرحله ای می باشد . ابتدا برای ایزوتروپیک کردن داده ها ، با تکنیک اینترپلاسیون سینک از آنها نمونه برداری مجدد به عمل می آید. سپس با اعمال دانش آنات ومی درباره ء سر فمور با کمک تبدیل هاف مرکز آن تخمین زده می شو د. بعد از آن با روش کوانتیزاسیون برداری، استخوانها بخشبندی و با استفاده از مرز آنها فضای بین مفصلی با عملیات مورفولوژی بدست می آی د. با داشتن فضای آرتیکولار از نتایج کارهای گذشته و فضای بین مفصلی م ی توان غضروفهای مفصلی را با روشهای تفاضلی بخشبندی
نمود. پس از بخشبن دی، با استفاده از پروجکشن شدت روشنا یی بیشینه به عنوان یکی از روشه ای انتشار شعاع حجمی به نم ایش سه بع دی غضروفها، پرداخته می شود. قسمتهای مختلف این الگوریتم در محیطهای برنامه نویسیC++ و MATLAB طراحی و پیاده سازی شده است. قابلیت این روش به طور موفقیت آمیز در ۴۰ مفصل لگن یعنی ۲۴۰۰ تصویرMR ارزیابی شده است.