مقاله نماهای تعاملی و تبادلی و غیر متنی سه مقوله برجسته در عرصه ارزیابی وب گاه های حوزه سلامت: مطالعه موردی وب گاه های کتابخانه های بیمارستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۳۸۲ تا ۳۹۶ منتشر شده است.
نام: نماهای تعاملی و تبادلی و غیر متنی سه مقوله برجسته در عرصه ارزیابی وب گاه های حوزه سلامت: مطالعه موردی وب گاه های کتابخانه های بیمارستانی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی
مقاله نماهای تعاملی و تبادلی
مقاله نماهای غیر متنی
مقاله کتابخانه های بیمارستانی
مقاله اینترنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمداسماعیل صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: ناصحی اسکویی ماهرخ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه توجه به کاربردپذیری وب به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های دسترسی به اطلاعات امری ضروری است، در حالی که به دلیل نبود معیار و استاندارد معین، بسیاری از این وب سایت ها به گونه های متفاوتی طراحی شده اند. این گوناگونی می تواند منجر به بروز مشکلاتی در جهت دسترسی کاربران به اطلاعات مورد نیاز گردد.
تحقیق حاضر با هدف، ارزیابی تطبیقی وب سایت های کتابخانه های بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، (اعم از عمومی و تخصصی) و تعیین وضعیت وب سایت های کتابخانه های بیمارستانی مورد نظر از دیدگاه رعایت معیار نماهای تعاملی، تبادلی و غیر متنی و نیز مولفه ها و ویژگی های مطرح در این زمینه ها انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ابزار جمع آوری اطلاعات، سیاهه وارسی (دارای روایی صوری و محتوایی) بود. این سیاهه مشتمل بر ۲۱ مولفه بود که در نتیجه مطالعه متون و منابع و پژوهش های مشابه صورت گرفته در این زمینه تهیه گردید و جهت تایید روایی در اختیار صاحب نظران و متخصصان رشته علوم کامپیوتر در حوزه طراحی وب سایت قرار داده شد. افزون بر این، در سیاهه یاد شده دو مقیاس وجود و نبود ضربدر تواتر یا رتبه مورد استفاده قرار گرفت.
جامعه آماری پژوهش شامل ۲۴ وب سایت فعال کتابخانه های بیمارستانی عمومی و تخصصی ایران بود (لازم به ذکر است که تعدادی از وب سایت های کتابخانه های بیمارستانی به دلیل نمایشی بودن و یا در حال ساخت بودن از جامعه آماری حذف گردیدند). برای به توصیف کشیدن وضعیت موجود وب سایت های مورد بررسی از آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و برای رد و تایید فرضیه ها از آزمون استنباطی Repeated measures استفاده گردید.
یافته ها: وب سایت بیمارستان های تخصصی و عمومی هر دو با کسب ۳۸ درصد موفق به رعایت مولفه های نماهای تعاملی و تبادلی و وب سایت بیمارستان های تخصصی با کسب ۲۴ درصد و وب سایت بیمارستان های عمومی با کسب ۲۶ درصد موفق به رعایت مولفه های نماهای غیر متنی شدند که در مجموع بیانگر آن است که در وب سایت های جامعه مورد نظر کمتر از نیمی از استانداردها رعایت شده است.
نتیجه گیری: مطالعه و بررسی وضعیت وب سایت های کتابخانه های بیمارستانی نشان داد که کمتر از ۵۰ درصد مولفه های مربوط به رعایت معیار نماهای تعاملی و تبادلی و نماهای غیر متنی در جامعه مورد نظر رعایت شده است که این امر نتیجه مطلوبی را به همراه ندارد و با وب سایت شاخص فاصله زیادی دارد، بنابراین لازم است در طراحی این وب سایت ها دقت و توجه بیشتری به عمل آید.