سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسفندیار محمدی – استادیار دانشگاه ایلام گروه مدیریت ایلام، ایران
نازنین عاج – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ایلام، ایران
مهین جهان بین – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگاانی

چکیده:

هدف مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ایجاد چشم اندازی است که با آن مسائل اساسی مرتبط با کارکنان مشخص می شود. امروزه با توجه به رویکرد اکثر سازمانها به سوی سازمانها پروژه محور و طراحی ساختار متناسب با فعالیتهای خود، ضرورت نگرش به طراحی و بهبود منابع انسانی بعنوان مهمترین منبع سازمان در چنین سازمانهایی بیش از گذشته احساس می شود در همین ارتباط طی سالهای اخیر تلاش گسترده ای جهت ارائه روشهایی جهت طراحی و بهبود منابع سازمان در سازمانهای پروژه محور صورت پذیرفته است. هدف این تحقیق «نقش برنامه ریزی استراتژیک منبع محور در تدوین استراتژی های منابع انسانی » می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی واز نوع همبستگی – مدل معادلات ساختاری بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ ۰٫۸۹ بدست آمده است و نهایتاً مجموعه داده ها به کمک نرم افزار LISREL با مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند که بین ابعاد برنامه ریزی استراتژیک با تدوین استراتژی منابع انسانی تأثیر معناداری وجود دارد.