نقل قول از منابع اصلی

همیشه لازم و ضروری است که از منابع اصلی نقل قول آورده شود، چون شما باید، شعر،  قصیده، نمایشنامه و مصاحبه ها را ذکر کنید. در جاهای دیگر ممکن است که شما بخواهید شکل آزادانه ای از یک سخنرانی رئیس جمهوری را نقل کنید و یا سخنان یک کاسب یا داده های کامپیوتری را دوباره بیان کنید. وقتی شما مرجع اصلی را نقل قول می کنید مطمئن باشید که به درستی نقل قول کرده اید. حاشیه و فضای کافی بگذارید و املایش را همانند نسخه ی اصلی بنویسید.

تصاویری از نامیدی درشعر الیوت» پرافراک ۵

برای اینکه من همه آنها را می شناسم، تقریباً همه آنهارا

من این عصر، صبح، غروب را می شناسم

من زندگی ام را با قاشق های قهوه اندازه گرفته ام

من می دانم

در زیر صدای موسیقی یک اتاق دورتر

چگونه من باید تصور کنم»

و جدول:

نمونه یک شعر

از یک منبع فرعی

از (تی.اس. الیوت)

«اهنگ عشقی جی»

«آلفرد پرافراک)

این دانشجو کل متن شعر را کپی کرده، اما می توانست از یک یا دو خط آن استفاده

کند. هنگام نوشتن یک مصرع کامل (و یا کل پاراگرف یک نثر) از صحت و درستی در نقل قول، در چارچوب یک مقاله تحقیقاتی مطمئن شوید.

نکته زیر از یک رمان نقل قول شده است:

ردسو۴۵

بیدارشدن مثل تولد.

در سایه روشن یک صبح بود این اتاق، باد که ضربه می زد به دستان و رم کرده

که به دیوارها تکیه زده بودند

به نظر می رسد فقط طلوع کرده بود

چشمانش به سختی باز می شدند.

جدول: نمونه یک نکته حاوی نقل پاراگرفی از یک رمان از منبع ثانویه (از رنزوروسر سخت، در کنار ویلیام وارنر(لندن، آلن روسی ۴۳۱۱۹۶۶)