سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدباقر عبائی کوپائی – دانشگاه تهران
علی شاه محمدی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدصادق قاضی زاده – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
اشکان رحیمی کیان – دانشگاه تهران

چکیده:

با تغییر ساختار در صنعت برق و شکل گیری بازار برق، روش های پیشنهاد قیمت و یافتن نقاط تعادل بازار بسیار مورد توجه بازیگران بازار قرار گرفته است. بر این اساس مد لهاى اقتصادى گوناگونی بر پایه تئوری باز ی براى ارائه پیشنهاد قیمت و تعیین نقطه تعادل در بازار برق ارائه شد ه اند که مرسو مترین آنها مدلهای کورنات، برترند، استکلبرگ و مدل تعادل تابع عرضه پیوستهSFE)1) م یباشند . اقتصاددانان درتئوری باز ی عنوان نمود ه اند که بهتر ین استراتژ ی برا ی بازیگران در تمامی مد ل ها ی مذکور، در نقطه تعادل نش حاصل میگردد. در این مقاله نقطه تعادل نشSFEدر بازارهای با سیستم تسویه پرداخت معادل پیشنهادPAB)2) در دوحالت کل بارثابت و بخشی از بار شبکه قیم ت پذیر، بازنویسی و تشر یح شده است. در این راستا نتا یج حاصله بر روی دو شبکه ۶ شینه و ۲ شینه پیاد هسازی شد هاند که نشان دهنده کارآ یی و صحت روش ارائه شده میباشند.