مقاله نقض «نقض موضوع» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در فلسفه و کلام اسلامی (مقالات بررسی ها) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: نقض «نقض موضوع»
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقض موضوع
مقاله نقض الموضوع
مقاله تخصیص
مقاله عام ترین مفهوم کلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در کتاب های منطق اسلامی دوره معاصر، «نقض موضوع» را قاعده ای برشمرده اند که بر پایه آن می توان از یک گزاره کلی صادق، گزاره صادق دیگری را به دست آورد که موضوع اش نقیض موضوع گزاره نخستین باشد و کم و کیف اش نیز دگرگون شده باشد. بنابراین، با کاربست این قاعده بر موجبی کلی مانند «هر الف ب است» سالبی جزئی همچون «برخی از نه – الف ب نیست» به دست می آید. در این جستار، اما، نمایان خواهد شد که همواره چنین نیست، بلکه گاه نتیجه نیز مانند مقدمه، موجبی کلی مثل «هر نه – الف ب است» از آب درمی آید؛ و آن هنگامی است که موضوع گزاره اصلی اخص مطلق از محمول، و محمول برابر با عام ترین مفهوم کلی باشد. بدین سان آشکار خواهد شد که قاعده نقض موضوع کلیت ندارد و تخصیص بردار است.