سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی بابایی مهر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس ،استادیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی گر
حسین اسماعیل نسب – کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
حسین جعفری طاهری – کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
ثریا صالحی راد – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

چکیده:

محیط زیست که شرایط زندگی بشریت را مهیا می کند و در حیات انسان و چگونگی زیستن او نقش مهمی دارد ممکن است با اقداماتی از سوی افراد حقیقی یا حقوقی مورد تهدید واقع شود و این تهدید که به شکل های مختلفی روی می دهد زمینه ساز به خطرافتادن صلح و امنیت را نیز فراهم می آورد .یکی از شکل های تهدید کننده محیط زیست ، نقض تعهداتی است که کشورهای جهان در غالب قوانین و مقررات در عهدنامه ها و یا کنوانسیون های مختلف پذیرفته اند یا به صورتی قراردادی و غیر قراردادی که جنبه ی عامدارند نسبت به آنها نیز تسری یافته است . در این پژوهش تلاش بر این است تا با بررسی مسائل زیست محیطی و تعهداتی که کشورهانسبت به حفظ آندارند بپردازیم و چگونگی به خطر افتادن و تهدید شدن صلح و امنیت بین المللی را در اثر نقض آن تعهدات ، بررسی کنیم و نقش سازمان هایی همچون سازمان ملل رادر ملزم کردن کشورها به انجام تعهدات مورد تاکید قراردهیم