سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

یکی ازمقوله های مهم درعصرحاضر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که درصورت تحقق می تواند نقش بسزایی درروند امورجامعه داشته باشد استقرار دولت الکترونیک باعث ایجاد تحولی بسیارشگرفی درنحوه زندگی افراد سازمان ها و دولتمردان کشورها می گردد دراین مقاله نقش و ضرورت ایجاد شهرالکترونیک درتوسعه پایدار مورد بررسی قرارخواهد گرفت که درابتدا به بررسی مفهوم توسعه پایدار پرداخته شده و درانتها به نقش و ضرورت حرکت به سوی استقرار شهرالکترونیک جهت نیل به توسعه پایدار پرداخته شده است مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی می باشد دراین پژوهش جهت گردآوری اطلاعات ازروش مطالعات کتابخانه ای جستجوی اینترنتی، مطالعات میدانی استفاده شد.