سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واح خوراسگان دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
طاهره برزگری نایینی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش بکارگیری سیستم های اطلاعاتی بر پاسخگویی سازمان مورد:اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان می باشد. روش انجام تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش، شامل کارکنان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان است که تعداد آنها ( ۱۴۰ ) نفر می باشد. برای انجام این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد که شامل دو بخش است. در بخش اول اطلاعات جمعیت شناختی و در بخش دوم نقش بکارگیری سیسیتم های اطلاعاتی بر پاسخگویی سازمان مورد بررسی قرار می گیرد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط چند تن از کارشناسان ثبت اسناد و املاک و استاتید مجرب تائید گردید. پایایی پرسشنامه ( تعیین نقش بکارگیری سیسیتم های اطلاعاتی بر پاسخگویی سازمان ) از طریق آلفای کرونباخ ، ۹۱/۰ محاسبه گردید که نشان از دقت بالای ابزار اندازه گیری استفاده شده در این مطالعه می باشد. تجزیه وتحلیل یافته ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس عاملی ، آزمون t تک متغیره و نیز آزمون فریدمن (به منظور رتبه بندی عوامل موثر بر پاسخگویی سازمانی با بکارگیری از سیستم های اطلاعاتی) انجام گرفته است . نتایج نشان می دهد که بکارگیری سیستم های اطلاعاتی موجود و کار امد در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان باعث افزایش پاسخگویی سازمانی گردیده است و همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان می دهد که کارایی بالاترین و تعامل مناسب با کاربران پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است .؛ لیکن در زمینه تاثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی در پاسخگویی سازمان ، بین نظرات آزمودنیها از لحاظ عوامل دموگرافیک شناختی (جنس، سن،میزان تحصیلات، سابقه خدمت و….) تفاوت معنی دار وجود نداردو نهایتا بر اساس یافته های تحقیق پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید